PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:26:31 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:20:27 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai11:16:53 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
4Khách vãng lai10:59:49 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
5Khách vãng lai10:43:09 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17504
6Khách vãng lai10:39:29 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
7Khách vãng lai10:32:30 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai10:32:29 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
9Khách vãng lai10:32:29 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
10Khách vãng lai10:32:27 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
11Khách vãng lai10:32:25 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
12Khách vãng lai10:32:23 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
13Khách vãng lai10:32:19 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
14Khách vãng lai10:32:15 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
15Khách vãng lai10:32:11 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
16Khách vãng lai10:32:10 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
17Khách vãng lai10:32:09 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
18Khách vãng lai10:32:06 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai10:32:01 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
20Khách vãng lai10:32:00 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/video.aspx
21Khách vãng lai10:32:00 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
22Khách vãng lai10:31:59 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
23Khách vãng lai10:31:59 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
24Khách vãng lai10:31:57 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
25Khách vãng lai10:31:55 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=528
26Khách vãng lai10:31:53 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
27Khách vãng lai10:31:47 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
28Khách vãng lai10:31:44 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login.aspx
29Khách vãng lai10:31:38 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
30Khách vãng lai10:31:34 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai10:31:32 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai10:25:53 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
33Khách vãng lai10:22:40 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/default.aspx
34Khách vãng lai10:18:58 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
35Khách vãng lai10:18:54 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
36Khách vãng lai10:18:50 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai09:59:23 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
38Khách vãng lai09:40:12 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=528
39Khách vãng lai09:37:11 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
40Khách vãng lai09:33:14 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=387
41Khách vãng lai09:30:16 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai09:14:23 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13143
43Khách vãng lai09:12:25 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=432
44Khách vãng lai09:06:42 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
45Khách vãng lai08:47:08 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
46Khách vãng lai08:36:10 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
47Khách vãng lai08:29:56 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
48Khách vãng lai07:53:04 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai07:47:36 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
50Khách vãng lai06:55:20 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai06:33:52 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
52Khách vãng lai06:22:34 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00932
53Khách vãng lai06:12:20 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
54Khách vãng lai06:10:42 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai06:08:45 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17523
56Khách vãng lai05:50:19 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11128
57Khách vãng lai05:35:59 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
58Khách vãng lai05:30:57 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
59Khách vãng lai05:13:53 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
60Khách vãng lai05:05:43 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
61Khách vãng lai04:57:30 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7882
62Khách vãng lai04:28:27 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop_c1.aspx
63Khách vãng lai04:17:57 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
64Khách vãng lai04:00:16 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
65Khách vãng lai03:56:43 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
66Khách vãng lai03:38:01 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
67Khách vãng lai03:31:05 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00934
68Khách vãng lai03:17:56 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
69Khách vãng lai02:51:57 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai02:46:34 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7881
71Khách vãng lai02:43:07 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=379
72Khách vãng lai02:21:04 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-02720
73Khách vãng lai01:45:49 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai01:08:47 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=390
75Khách vãng lai00:11:43 http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
18 11 2018