PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
Họ và Tên: Vũ Đình Thuấn
Sinh ngày: 23/4/1975
Ngày vào Đảng: 15/7/1999
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
Trình độ quản lý: Đại học quản lý giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp
Địa chỉ mail: vudinhthuantrangliet@gmail.com
Công việc được giao:
1. Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của nhà trường, lãnh đạo Phó Hiệu trưởng và các tổ chuyên môn.
2. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:
- Quản lý điều hành ngân sách của trường tiểu học Tráng Liệt.
- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, công tác cải cách hành chính.
- Công tác kiểm tra và khiếu nại, tố cáo.
- Quan hệ làm việc theo yêu cầu công tác.
Họ và tên: Phạm Thị Hiểu
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Công việc được giao:
1. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn nhà trường
2. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công;
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc trong các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; phân công công tác và tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các viên chức được phân công phụ trách;
- Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc quản lý, điều hành các lĩnh vực, các công việc được giao, được phân công phụ trách;
3. Phụ trách chung: Cơ sở vật chất của nhà trường, thư viện, thiết bị, chỉ đạo phổ cập giáo dục, hồ sơ kiểm định.
Hoàng Thị Hào 
Sinh ngày: 18/8/1984
Trình độ: Đại học
Họ và tên: Trịnh Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Vũ Thị Tú
Chức vụ: Giáo viên - Phó tổ trưởng tổ 1+2+3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Trần Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên - Phó tổ trưởng tổ 4+5
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Dương Thị Kim Thêu
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp

Họ và tên: Vũ Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên - Trưởng ban Thanh tra
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên - Trưởng ban nữ công
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Vân
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Hoàng Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Bùi Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Chu Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Vũ Thị Kiều Hoa
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Nguyễn Thị Thoan
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên HĐ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Đặng Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên Ân nhạc
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Vũ Thị Lãng
Chức vụ: Giáo viên Mĩ thuật
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Phạm Văn Công
Chức vụ: Giáo viên Thể dục - Bí thư Chi Đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên - Thư viện-TB
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Phạm Thị Bến
Chức vụ: Y tế - Thủ quỹ
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngàn
Chức vụ: Giáo viên HĐ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Trần Thị Lĩnh
Chức vụ: Giáo viên HĐ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên HĐ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Họ và tên: Lê Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên 
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Chu Thị Hoài
Chức vụ: Kế toán - Văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Vũ Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên: Vũ Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng